95

 ميگه: آقاي دكتر من و خانومم بلد نيستيم با هم ازون روابط برقراركنيم! دكتره ميگه:‌ جانم اين كه كاري نداره، (همون مو قع دو تا گر

Leave a Reply