888

Yek doxtar va pesari da’wtand tu masjed ewqba’zi mikardand.Mardom mifahmand mirizand tuye masjed da’do farya’d mikonand ke mage woma’ din nada’rid, mage woma’ xoda’ nada’rid, mage woma’ waraf nada’rid, mage woma’ Qora’n nada’rid ?
Doxtaro pesare migand:

Leave a Reply