884

As ye turke miporsan cetori turk wodi.
Turke mige: baziya migan qadimha’ emka’na’t nabud emma’ doroqe, ma’ kir kordim.

Leave a Reply