869

Ba’bak az ma’daraw porsid:Ma’ma’n Banafwe az koja’ a’made?
Ma’dar e Ba’bak goft:Banafwa ro ha’ji lak lak a’vorde.
Ba’bak porsid: Xosro az koja’ a’made?
Ma’dar goft:Xosro ro ferewte az a’semun a’vorde.
Ba’bak porsid: Ali az’ koja’ a’made?
Ma’dar

Leave a Reply