86

 بازمي كنه، بعد از يك هفته ميان درشو تخته مي كنند.  رفقاش ازش ميپرسن چرا در مغازت رو بستن؟ ميگه: والله هيچي، ما فقط ز

Leave a Reply