850

canta magas dar kun e ga’veh micaridan.yeh magase ba’ ajaleh ba’ yek breifcase ba’ kot’ o ‘ walva’r tond, tond, da’wt midavid.
asaw porsidand: koja’ ba in ajaleh?
goft ba’ guz e badi parva’z da’ram…

Leave a Reply