85

. دكتره بهش ميگه: تنها راه مداواي صداي شما اينه كه خايه هاتونو جراحي كنيم، درآريم. تركه ميگه:‌ نه م

Leave a Reply