840

yek ruz ye ba’ba’i sava’r ma’win (Porche). Hamintori ke da’re mirune ye foloks (VOLKS WAGON) tondi miya’d va marde tuye foloks da’d mizane va mige: a’qa’!!!! Folokso miwna’si?
va tondi mire!
Marde tuye Porwe yek dafe paw ro ruye ga’z miza’re va as Folok

Leave a Reply