82

: آقاي دكتر من صدام يكم كلفته، ‌مي خوام معالجش كنم. دكتره ميگه : ‌يه دارو هست ولي  عوارض جانبي داره. زنه ميگه: اشكال

Leave a Reply