747

ye ya’ru ye tuti mia’re ba’za’r befruwe. maEreke migire, be mardom
mige: “in tuti candin zaba’ne beynolmelali balade. pa’ye ra’stewo bekewi,
ingilisi harf mizane, pa’ye capewo bekewi, fara’nsavi harf mizane.”
ye nafar az tuye jamE miporse: “age dota’ p

Leave a Reply