67

. عربه بهش بر مي خوره، ميگه : ولك، اينكه زنونست! يارو ميگه : خوب آقا شرت شرته، چه فرقي داره؟

Leave a Reply