63

 سوار ميشه. تركه برمي گرده به زنه ميگه: مي بخشيد خانم، اسم شما چيه؟ زنه با عشوه ‌ميگه: غنچه! تر

Leave a Reply