57

 ميخواسته بره مجلس ختم،‌ چشمش خوب نميبينه،‌ اشتباهي  در خونه همسايه رو ميزنه. از قضا تو اون خونه هم سه تا پسره فيلم سوپر ديد

Leave a Reply