556

تركه مي خواسته گردو بشكنه، گردو رو
ميگذاره

Leave a Reply