55

 سبزه زار  يك آخوندِ خالي بندي بوده كه تعصب خاصي هم به حضرت عباس داشته. اين بابا ‌هرسال سر ماه محرم  بالاي منبر يك دروغ شاخدار مي

Leave a Reply