5

بچه با باباش ميره حموم، تو حموم سُر ميخوره، &

Leave a Reply