488

از لره مي‌پرسن: ببخشيد لهجه شما چجوريه؟
ميگ

Leave a Reply