479

تركه تو تاكسي نشسته بوده،‌ از بغليش
ميپرسه:

Leave a Reply