356

ـ يه يارو جانباز 99 درصد بوده، مي گوزه ميميره!!

Leave a Reply