333

به يك  تركه ميگن: 2*2 چند مي شه؟ ميگه: 5 تا! مي‌گن: ب

Leave a Reply