31

 قالي جاي كفش هست. جاي پاها رو دنبال ميكنه مي رسه به اتاق خواب، ميبينه يكي سخت با زنش مشغوله. داد ميزنه: مر

Leave a Reply