28

. زنه هم هي ميگفته:  بازم بكن! بازم بكن!  يارو هم ميگه بابا ديگه چقدر ب

Leave a Reply