24

. رشتيه با اخم و تخم مياد جلو مي پرسه: خانم جان كجا ميري؟ ميگه: ميرم كس بدم! ميگه: آي اين صداقتت منو كشته!!

Leave a Reply