2016

Yek rooz ye torke mire estaxr va cizew enqadr boland boode ke as ma’yow zade bood biroon.
hame behew mixandidand.
torke mige: Mage cie, har ki bere tooye a’b koocik miwe!

Leave a Reply