196

به لره ميگن چندتا تن ماهي  نام ببر، ميگه: تن ش

Leave a Reply