1942

se ta’ xun a’wa’m miran ba’r. avvaly mige man ye liva’n xun mixa’m. dovvomy mige man ye liva’n xun-gela’se mixa’m. vali sevvomy mige man ye liva’n a’be juw mixa’m.
do ta’ ye dige kolly fohw behew midan ke a’beruye har ci xun a’wa’me bordi, fola’n fola’n

Leave a Reply