1928

ye rooz ye torke mire ma’qa’zeh daryani ye cizi bexareh bad migeh a’qa’ nuwa’beh da’ri?
foruwandeh migeh na ma’ wokola’t nada’rim!
bad torke migeh ki bastani xa’st?

Leave a Reply