1919

joke: ye rooz ye torke mire sa’ndivici.
vagti sefa’rew mide marde mige ka’gaz bepicam?
torke mige na dirooz sir nawodam mooqavva’ bepic!

Leave a Reply