1918

از تركه ميپرسن فرق زنجير و انجير چيه
تركه ميگه اگه زن خوب جيرت بياد خوب زن جيرفتي ولي اگه زنت خوب نباشه ان جيرت اومده
(حامد كرزاي)
كرزايتيم

Leave a Reply