1899

ye rooz rawtiye mire xonnaw wa mibeeneh ke yeki da’reh zanew ro mikoneh,, migehe: a’ha’y pa’wo pa’wooo, alaki ada’ye mano darnaya’r!!!!!!!

Leave a Reply