1845

Yek rooz, Yek goroohe da’newmand mixa’stand a’zma’yew konand ke bebinand ageh ensa’n va maymoon mitoonand toleede mesl bokonand.
A’zma’yew rooye yek Esfa’ha’ni,
yek tehra’ni, va yek arab anja’m wod.
Baad az panj sa’l da’newmand ha’ bargawtand.
Esfa’

Leave a Reply