1818

Ye rooz ye torke da’wte ra’h mirafte,ye magas mia’d,vizzzzz…..zib, miwine ru sare torke,
torke ye nega’h be ba’lla’ mikone mige “xoda’ro wokr ma’ ham ye gohi wodim”

Leave a Reply