1751

ye rooz 40 lor too otoboose beyne wahri miraftand loresta’n va hame xa’b boodand ye lore az tahe otoboos boland miwe va mire piwe ra’nande va mige: a’qa’ye ra’nande ,to bara’ ki ra’nandegi mikoni ,ina’ ke hame xa’band..

Leave a Reply