1715

ye rooz ye nafar mire da’rooxane mige bebaxwid a’qa’ yek adad qorse-h VIAGRA’ bara’ye ES-ha’l mixa’stam .
Doktor mige a’xe azize man VIAGRA’ ma’le ES-ha’l nist ke !!!
Ya’roo mige man nemidoonam ZANAM goft boro darooxa’neh ye VIAGRA’ begir boxor balki i

Leave a Reply