1667

Az yek torke miporsand ke be nazar iwa’n qavitarin heyva’ne tooye donya’ kieh?
Migeh moorce. Migan cera?
Migeh: A’xe ga’v mano lagad zad man 2 meter part wodam, ola’qe mano laqad zad man 5 meter part wodam, moorcehe raft tooye perize barq va ta a’mada

Leave a Reply