1651

yeh zani woharew mariz wode bood. beh doktor zang zad goft, doktor, doktor, woharam mariz wodeh!
doktoreh goft xa’noom, xa’hew mikonam zang nazanin da’d bezanin, ma’ham a’damim, mitarsim.
zaneh goft bebaxwid a’qa’yeh doktor,
farda’w zaneh beh doktoreh

Leave a Reply