1643

be ye torke migan ke xabare marge pedare doostaw ro bedeh tori ke ya’roo na’ra’hat nawe.
torke mireh be ya’roo migeh: “rafiq, to edison ro miwna’si, mord. graham bel ro ham miwnasi, mord. Einstein ro ham miwna’si, un ham mord. ba’ba’ye to ke gohi nabood

Leave a Reply