1567

Yek dozd yek wab da’wt lola’yeh dareh yek xoonei ra’h arreh mikard.
Yek nafar az oonja’ rad miwod beh dozdeh goft: Dari ceka’r Mikoni?
Dozdeh Goft: Da’ram Violin mizanam.
Yaroo goft: pass cera’h seda’w dar nemiya’d?
Dozdeh goft: Seda’w Farda’ Dar miya

Leave a Reply