1524

raeese ba’nke markazi iran kandideh ja’yezeh nobel dar wimi (chimitry) wodeh. Bara’yeh inke tunested pule (money) Ira’n ra’ dar a’zemayewga’he bank markazi tabdil be PEWGEL ( SHEEP POPO) BEKONE.

Leave a Reply