1476

يه روز يه قزويني ميره يك روبات ميخره فروشنده به يارو ميگه : دستهايش جارو برقي -پاهاش نردبان و شكمش لباسشوئي است قزويني
روبات رو ميبره فردا صب

Leave a Reply