1456

ye ruz ye nafar ke zabunew migerefteh mire dare ye dakkeye siga’r foruwi va migeh a’a’a’a’a’ga’ bbeeebaxwwwwid sisisiga’r ddda’ri?
sa’hebe dakkeh mige: nnnaaa nnadda’a’a’rrram.
Hamoun moqe ye nafar tehrouni miya’d miporse: a’qa’ Siga’r da’ri? sa’hebe

Leave a Reply