133

 از دو روز بر كنارش ميكنن. رفيقاش ازش مي پرسند: چي شد؟  ميگه: هيچي فقط وسط اذون آگهي پخش كرديم!!

Leave a Reply