1284

az ye lori sare kela’se dars miporsand: se ta’ PESTA’NDA’R ra’ na’m bebar. lore mige ma’daram , xa’haram va zane bara’daram.

Leave a Reply