1227

Az yek rawti miporsand: “Aya’ ta’ ha’la’ tuye saf kasi ra’ hol da’di?”
rawti java’b mideh: “Na xeir, valy bandeh yek dafeh tuye saf hol wodam be yek nafar da’dam”.

Leave a Reply