118

: آقا من پريودم.  تركه ميگه :اِِِِا..؟! اتفاقاً من از اسماي خارجي خوشم مياد!!

Leave a Reply