115

  عادت داشته  معامله مردم رو ميكنده، تو گونه خودش هم آخرين نمونه باقي مونده بوده، ‌نمي تونستن بكشنش. ميگن: چي كار كنيم؟ مي

Leave a Reply