1139

qazvini-ye o fa’rse cand vaqt bud ka’ri nakardeh budand, har do kala’fe budand. ta’ qara’r miza’rand ke xub tartibe hamdigeh ro bedan. aval qara’r miwe fa’rse mawqul weh. xob qazvini-ye dolla’ miwe o fa’rse mawqul, ke qazvini-ye da’d mizaneh, mohkamtar! j

Leave a Reply