1134

ye ruz xa’num moalem sare kela’s az baceha’ miporse….. ki miduneh ke saboktarin cizi ke inja’ hast cieh?

Leave a Reply