1128

yek zani doqolu ha’meleh bud. wab da’wt ba’ woharew ewqba’zi mikard baceha’ da’wtand tu wikamew pa’sur ba’zi mikardand. yeki az baceha’ da’d zad “jamew kon ba’ba’ da’reh miya’d!”

Leave a Reply