1068

Moalem sare kela’s mige:”har kesi ke kodan hast xa’hew mikonam ke boland bewavad.”
yek pesare boland miwe.
Moalem mige xob esme woma’ cie?
pesareh mige:”bale man ali hastam, vali xa’stam begam ke man boland wodam ke woma tanha’ naba’wid!”

Leave a Reply